Jaarverslag 2015

 

Secretaris: M. van Dam-Sleegers   Bevershoekstraat 147  3295 AE ’s-Gravendeel tel. 078 6731811

Jaarverslag 2015

 

Inleiding

Ook dit jaar was onze Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk geen slapende organisatie.

Stond in ons vorig jaarverslag dat samenwerking meer dan ooit noodzakelijk was, in het afgelopen jaar zijn wij, zij het voorzichtig, gaan zoeken naar mogelijkheden om samen te werken. In de praktijk van alledag is het niet zo moeilijk, maar om ook bestuurlijk samen te werken en wellicht met sommige organisaties te fuseren, vereist grondige voorbereiding. Daarom is er vanuit de Stichting Bejaardensociëteit Trefpunt, Stichting Wijk- en Buurtwerk en SGO een werkgroep gevormd om de mogelijkheden te onderzoeken. Helaas heeft de Stichting Wijk- en Buurtwerk afgehaakt. De andere Stichtingen zetten zich in om dit jaar een voorstel voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van SGO waarin zij hun plannen uiteenzetten

 

Het dagelijks bestuur

Op 1 januari 2015 zag ons dagelijks bestuur er als volgt uit:

 

Voorzitter:                                Arie Groenendijk

Secretaris:                                Herman Boudewijns

Penningmeester:                        Jan de Melker

Tweede penningmeester:           Gerrit Sint Nicolaas

Algemeen adjunct:                     Mieke van Dam-Sleegers     

 

Helaas begonnen al vroeg in het jaar voor verschillende leden van het bestuur gezondheidsproblemen bij hen zelf, maar ook bij hun  partners.   

Dit leidde er toe dat de penningmeester veel taken overdroeg aan de tweede penningmeester. Op 1 september is de heer De Melker definitief teruggetreden. De taak van penningmeester is overgenomen door de heer G. Sint Nicolaas. De heer De Melker blijft alleen lid van het Algemeen bestuur voor de Stichting Wijk- en Buurtwerk.  

Ook de secretaris heeft zijn administratieve taken overgedragen aan M. van Dam-Sleegers. Hij blijft wel de coördinator van de maaltijdvoorziening. 

Gelukkig zijn de gezondheidsproblemen van de voorzitter onder controle.

 

Om in de toekomst goed te blijven functioneren werd en wordt er uitgekeken  naar uitbreiding en verjonging van het bestuur.

Gelukkig hebben we de heer Remco Lommers, lid van het Algemeen Bestuur voor de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, bereid gevonden om lid te worden van het dagelijks bestuur.

De samenstelling van het dagelijks bestuur is als volgt:

Voorzitter:            Arie Groenendijk

Secretaris:            Mieke van Dam-Sleegers

Penningmeester:    Gerrit Sint Nicolaas

Algemeen adjunct: Herman Boudewijns  

Lid:                        Remco Lommers           

 

Het dagelijks bestuur vergaderde het afgelopen jaar dertien keer, waaronder drie extra ingelaste vergaderingen.  De vergaderingen werden tot september van dit verslagjaar gehouden op de laatste donderdag van de maand. Vanaf september vergaderen we op de laatste vrijdag van de maand.

Met mevrouw Eline Vree, aangetrokken door HW Wonen, hebben we op haar verzoek, van gedachten gewisseld over gebiedsonderneming. Het was interessant, maar nog weinig concreet.

Hadden we in maart 2014 kennis gemaakt met mevrouw Trudy van Echten, directeur-bestuurder van Welzijn Hoeksche Waard, dit jaar is zij vertrokken. Heel jammer. Het overleg met Stichting Welzijn staat nu op een heel laag pitje.

De verbouwing van de hal die in 2015 zou plaatsvinden werd uitgesteld. We werden door de heer Jacco Schipper bijgepraat en nu zal de verbouwing in dit jaar gebeuren.

Omdat er veranderingen bij Tafeltje-Dek-Je gingen plaatsvinden, hebben we overlegd met Ad Verhagen van Zorgwaard. Daarna is er overleg geweest met de maaltijd-bezorgers. Verderop in dit verslag leest u daar meer over.

De Biesband bestond 40 jaar en we waren bij de feestelijke bijeenkomst.

Ook bezochten we de zomerbarbecue van Zorgwaard.

Door extreme buien kregen we te maken met wateroverlast in de kelder. Daardoor ontstond veel schade. De kleedjes die we vorig jaar hadden gekocht waren bedorven en moesten worden vervangen. Gelukkig hadden we nog financiën beschikbaar. Ook kwam er nog een gedeelte terug via de verzekering.

Ook hebben wij voor het bezorgen van de buitenmaaltijden aparte boxjes per maaltijd kunnen aanschaffen. Dit vereenvoudigt de bezorging.

Ook dit verslagjaar waren wij betrokken bij de Kerstfeestviering en het Kerstdiner, in goede samenwerking met Zorgwaard, PCOB en ANBO.

 

Het Algemeen bestuur

In het verslagjaar zijn vier vergaderingen gehouden van het Algemeen Bestuur. De Kerken en instellingen gaven uitleg over hun werk en er werd gekeken waar samenwerking mogelijk was. In februari werden het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2014 besproken en goedgekeurd.

Mevrouw Siesling namens het Rode Kruis, nam afscheid en de heer Mol werd benoemd als vertegenwoordiger namens de Stichting Vrienden van Immanuël.

In november lichtten Jacco Schipper en Jeroen Bestman ons voor over de verbouw van het gebouw.

Ook dit verslagjaar was helaas geen vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig.

 

Het project ”Even Wat Anders”

Onze vrijwilligers van Even Wat Anders hebben er ook in 2015 voor gezorgd dat senioren elke dinsdag- en donderdagmorgen met elkaar een kopje koffie of thee kunnen drinken. Zij zitten dan gezellig met elkaar te praten en alle nieuwtjes uit te wisselen. Ook wordt er een glaasje fris gedronken.

Een paar keer per jaar is er wat extra’s zoals bijvoorbeeld pannenkoeken eten of erwtensoep.

Elke twee maanden schuiven Cokkie en Sonja de Geus bij ons aan in de DB vergaderingen, en spreken we het verloop door.

 

 

Fietsplan

Ook voor de ,,uitstapjes” met de rolstoelfiets en de duofiets zijn vrijwilligers nodig. Voor een ingestelde werkgroep is een duidelijke taakomschrijving gemaakt. We merken dat gebruikers steeds meer de weg weten te vinden om een aanvraag te doen voor een ritje. We constateren dat goed voorbeeld goed doet volgen. Steeds meer dorpen in de Hoeksche Waard volgen ons voorbeeld. De gebruikers genieten.

Jammer is dat de kwaliteit van de fietsen niet 100% is. Er moet geregeld een beroep worden gedaan op de firma Hartman om reparaties uit te voeren. Ook moest een fiets terug naar de fabrikant om een accu te vervangen.

 

 

Maaltijdvoorziening

De bezorging van maaltijden is goed verlopen. Het aantal maaltijden dat bezorgd moet worden loopt gestaag terug. Daarom hebben we ons dit jaar eens extra gebogen over de financiële kant. De bezorgauto kwam per dag maar twee uur uit de parkeergarage. Het werd steeds moeilijker om sponsoren te vinden. En wat konden wij die bieden? De penningmeester heeft een financieel plaatje gemaakt en toen was al snel duidelijk: de auto is niet rendabel. Na alles op een rijtje te hebben gezet, hebben we een overleg gepland met onze bezorgers. We hebben voorgesteld met eigen auto de maaltijden rond te brengen. Inmiddels waren er voor de buitenmaaltijden aparte boxjes aangeschaft. We hebben daardoor ook geen last van lekkende soep e.d.

Uit het overleg is geconcludeerd dat we m.i.v. 1 januari 2016 met eigen auto’s de maaltijden gaan rondbrengen. Omdat het aantal zo laag is rijdt iedere chauffeur zonder bijrijder, al zijn er enkele uitzonderingen. De chauffeurs ontvangen een vaste dagvergoeding.

Er hebben enkele chauffeurs gezegd zich niet kunnen vinden in deze regeling, maar gelukkig hebben we het rooster voor 2016 rond gekregen.

 

Samenwerking

Zoals in de inleiding al is gezegd buigt een werkgroep zich over een verdere samenwerking. We zien allemaal de noodzaak ervan in, maar er zijn veel voetangels en klemmen. Toch blijven we optimistisch.

 

De vrijwilligers

Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Velen van hen zijn al wat ouder. We hebben zelfs een chauffeur van 90+!  Dit jaar hebben we van 12 vrijwilligers afscheid moeten nemen. Toch hebben we nog steeds geen tekort. Als we zoals afgelopen maanden overleg voeren over de bezorging van maaltijden, blijkt eens en temeer dat we op onze vrijwilligers kunnen rekenen.  Het blijft belangrijk om met de vrijwilligers in gesprek te blijven. We willen meeleven met hen als zij te maken krijgen met ziekte van henzelf of hun partners. Het is een goede gewoonte om één keer per jaar –zo mogelijk met partners- elkaar te ontmoeten tijdens een etentje. In het verslagjaar was dat op 22 oktober. We namen afscheid van negen vrijwilligers die om verschillende redenen moesten stoppen met hun werk. Enkele woorden van dank en een bos bloemen.

Tijdens ons geweldige buffet, uit de keuken van restaurant Nonna werden we toegesproken door de heer Theus van der Poel namens Zorgwaard. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet en de samenwerking. Ook de heer Ad Verhagen manager keuken bij Zorgwaard sprak onze vrijwilligers toe.

Aan het eind van dit verslag nogmaals dank aan alle vrijwilligers en dank aan de gemeente voor de verkregen subsidie, de sponsoren voor hun bijdrage en aan Warex die het ook dit jaar weer mede mogelijk maakte dat de vrijwilligers met een pakketje naar huis konden gaan.

 

Namens het dagelijks bestuur:

De voorzitter:                                                 De secretaris:

Arie Groenendijk                                            Mieke van Dam

 

Jaarverslag 2016

 

Secretaris: M. van Dam-Sleegers   Bevershoekstraat 147  3295 AE ’s-Gravendeel tel. 078 6731811

Jaarverslag 2016

 

Inleiding

Het afgelopen jaar heeft SGO zich weer mogen inzetten voor het ouderenwerk in

’s-Gravendeel. Maaltijden, fietsplan en Even Wat Anders hebben hun voortgang gehad, met dank aan de vele vrijwilligers.

Een grote verandering in 2016 was de verbouwing van het dienstencentrum en is het kantoor van SGO verhuisd.

Verder heeft de verkenning voor samenwerking tussen Stichting Bejaarden-sociëteit Trefpunt en onze stichting een vervolg gekregen. Dit heeft onder andere geleid tot discussie in het Algemeen Bestuur van november over het thema: Heeft SGO een toekomst? Dit zal in 2017 een vervolg krijgen.

Tot slot hebben we de plannen rond eenwording van de Hoeksche Waard kritisch gevolgd en waar mogelijk meegedacht.

 

Het dagelijks bestuur

Op 1 januari 2016 zag ons dagelijks bestuur er als volgt uit:

 

Voorzitter:                                    Arie Groenendijk

Secretaris:                                     Mieke van Dam-Sleegers     

Penningmeester:                             Gerrit Sint Nicolaas

Tweede voorzitter:                          Remco Lommers

Algemeen adjunct:                          Herman Boudewijns

M.i.v. april is het bestuur uitgebreid met:

Fietsplan                              Leen de Zeeuw

Ook dit jaar waren er zorgen over de gezondheid bij verschillende bestuursleden of hun partners. Gelukkig was de situatie aan het eind van het jaar stabiel. 

 

Het dagelijks bestuur vergaderde het afgelopen jaar tien keer op vrijdagmorgen.

De verbouwing van de hal is in 2016 afgerond. SGO heeft een mooi nieuw kantoor in de voormalige kapsalon. Uit de reserve is de inrichting bekostigd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur in mei is het nieuwe kantoor bewonderd door de AB-leden.

De heer Boudewijns en mevr. Van Dam hebben twee keer dit kalenderjaar een bijeenkomst met de andere gebruikers van het dienstencentrum, het burenoverleg, bijgewoond.

De heer Sint Nicolaas heeft verschillende bijeenkomsten bijgewoond m.b.t. de ouderenzorg.

Op 17 september is de heropening  van het dienstencentrum feestelijk gevierd.

De veranderingen bij de bezorging van Tafeltje-Dek-Je, die eind 2015 waren aangekondigd, zijn probleemloos verlopen. Het aantal cliënten loopt wat terug. Het bezorgen met de aparte maaltijdboxen is voor de bezorgers een grote verbetering.

In augustus kwamen er twee vertegenwoordigers van het Repair Café in de vergadering. Zij zaten met de handen in het haar, omdat zij na de verbouwing van het Diensten-centrum geen plekje meer hadden voor hun maandelijkse ochtend, waarop zij hun diensten aanbieden.

De stichting Bejaardensociëteit heeft het Trefpunt op één zaterdagmorgen in de maand

ter beschikking gesteld. Wel moet daarvoor huur worden betaald.

In het db hebben we uitgebreid gesproken en ons besluit was dat als het Repair Café een onderdeel zou gaan vormen van SGO er een vertegenwoordiger van hen in het db zou moeten komen. Dit om alles ook op financieel gebied transparant te houden.

Eind november kregen we bericht dat het Repair Café hier van af zag en zelfstandig wil doorgaan.

Wel zal in 2017 een vertegenwoordiger van Even Wat Anders toetreden tot ons dagelijks bestuur. Hierover leest u verder in het verslag meer.

Ook dit verslagjaar waren wij betrokken bij de Kerstfeestviering en het Kerstdiner, in goede samenwerking met Zorgwaard, PCOB en ASG

 

 

Het Algemeen bestuur

In het verslagjaar zijn vier vergaderingen gehouden van het Algemeen Bestuur. De Kerken en instellingen gaven uitleg over hun werk en er werd gekeken waar samenwerking mogelijk was. In februari werden het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2015 besproken en goedgekeurd.

De heer Van Helden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland is in 2016 verhuisd en zijn plaats wordt ingenomen door de heer H. Dorst.

Ook is ons AB uitgebreid met een lid van de Historische Vereniging de heer A.J. Karbaat.

In de vergadering van 12 mei heeft hij verteld over het werk van de vereniging nu en in de toekomst.

Ook heeft mevr. Van Son in deze vergadering een uitleg gegeven over verbouw van het dienstencentrum.

In de septembervergadering heeft de heer Leeuwenburg verteld over de werkzaam-heden van het Repair Café.

Zoals al bij de inleiding is vermeld stond de novembervergadering in het teken van de toekomst van onze stichting. In komend jaar hopen we deze discussie te vervolgen.

 

Het project ”Even Wat Anders”

Onze vrijwilligers van Even Wat Anders hebben er ook in 2016 voor gezorgd dat senioren elke dinsdag- en donderdagmorgen met elkaar een kopje koffie of thee kunnen drinken. Zij zitten dan gezellig met elkaar te praten en alle nieuwtjes uit te wisselen. Ook wordt er een glaasje fris gedronken.

Een paar keer per jaar is er wat extra’s zoals bijvoorbeeld pannenkoeken eten of erwtensoep.

Wel merken we dat vooral op dinsdag het aantal bezoekers wat terugloopt.

Elke twee maanden schuiven Cokkie en Jannie Sint Nicolaas bij ons aan in de DB vergaderingen, en spreken we het verloop door.

In de loop van het jaar bleek het niet mogelijk een opvolger voor de vertrokken penningmeester te vinden. De secretaris, Jannie Sint Nicolaas, kreeg toen een dubbelfunctie: secretaris-penningmeester. Dit is echter een ongezonde situatie gezien de functie van haar echtgenoot.

In het db van SGO is toen gesteld dat het verstandig zou zijn een vertegenwoordiger van SGO in het db op te nemen om alles transparant te houden. M.i.v. 1 januari zal mevrouw Cokkie de Geus deel uitmaken van het db.

 

Fietsplan

Ook voor de ,,uitstapjes” met de rolstoelfiets en de duofiets zijn vrijwilligers nodig. Voor een ingestelde werkgroep is een duidelijke taakomschrijving gemaakt. We merken dat gebruikers steeds meer de weg weten te vinden om een aanvraag te doen voor een ritje. We constateren dat goed voorbeeld goed doet volgen. Steeds meer dorpen in de Hoeksche Waard volgen ons voorbeeld. De gebruikers genieten.

Het jaar 2016 startte met een slechte lente, maar gelukkig volgden vele mooie fietsdagen. De firma Hartman stond ook in 2016 altijd klaar om indien nodig de fietsen te repareren. Hoewel de firma aan het eind van 2016 haar deuren sloot, hebben de heren Hartman toegezegd te blijven zorgdragen voor het onderhoud van de fietsen.

 

Maaltijdvoorziening

De bezorging van maaltijden is goed verlopen. Het aantal maaltijden dat bezorgd moet worden blijft wat teruglopen. Het bezorgen in de boxen is een grote vooruitgang voor de bezorgers. Fijn dat de bezorgers bijna altijd zelf zorgen voor vervanging bij ziekte.

Ook de bezorging in Immanuël verloopt heel goed. Wel merken we dat nu de vrijwilligsters wat ouder worden het wat zwaarder voor hen wordt. Maar zij vinden het allemaal wel heel leuk om te doen.

 

Samenwerking

Onze wens om te komen tot een sterke samenwerking tussen Stichting Bejaarden-sociëteit Trefpunt en onze stichting heeft dit jaar geleid tot stevige discussies binnen de werkgroep en binnen het dagelijks bestuur van SGO. We zien allemaal de noodzaak ervan in, maar er zijn veel voetangels en klemmen. De conclusie was dat we in november in het Algemeen Bestuur een discussie zijn gestart met als thema: Heeft SGO een toekomst?

Op deze vergadering is de aftrap van deze discussie gestart onder leiding van onze tweede voorzitter R. Lommers. We hopen in 2017 verdere stappen te zetten tot samenwerking, vooral nu de eenwording van de Hoeksche Waard met rasse schreden nadert.

 

De vrijwilligers

Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Velen van hen zijn al wat ouder. We hebben zelfs een chauffeur van 90+! 

We proberen mee te leven met hen als zij te maken krijgen met ziekte van henzelf of hun partners. Het is een goede gewoonte om één keer per jaar –zo mogelijk met partners- elkaar te ontmoeten tijdens een etentje. In het verslagjaar was dat op 20 oktober.

Tijdens ons geweldige buffet, uit de keuken van restaurant Nonna werden we toegesproken door de heer Theus van der Poel namens Zorgwaard. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet en de samenwerking.

Aan het eind van dit verslag nogmaals dank aan alle vrijwilligers en dank aan de gemeente voor de verkregen subsidie, de sponsoren voor hun bijdrage en aan Warex die het ook dit jaar weer mede mogelijk maakte dat de vrijwilligers met een pakketje naar huis konden gaan.

 

Namens het dagelijks bestuur:

De voorzitter:                                                 De secretaris:

Arie Groenendijk                                            Mieke van Dam

 

Jaarverslag 2017

     

Secretaris: M. van Dam-Sleegers   Bevershoekstraat 147  3295 AE ’s-Gravendeel tel. 078 6731811

 

                                 

Inleiding.

30 jaar Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk

De stichting is opgericht op 6 oktober 1987 onder de naam
“Stichting Flankerend Ouderenwerk”. Op verzoek van de wethouder hadden vooraf enkele personen - waaronder de wethouder - nagedacht over de meerwaarde van deze stichting voor ons dorp. De bedoeling was om een overkoepeling te krijgen tussen gemeente, de kerken en diverse instellingen. Daarnaast werd getracht om met vrijwilligers een aantal werkzaamheden te verrichten voor de ouderen.
Er kwam een samenwerking met het verzorgingshuis tot stand, zo werden er warme maaltijden - in het begin nog met de fiets - rondgebracht bij ouderen.

Door de jaren heen is er veel veranderd, de nieuwe naam werd “Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk”. Het principe bleef, met elkaar iets voor elkaar proberen te betekenen.

In het verslagjaar hebben we met elkaar nagedacht, over de toekomst van SGO. De stem in de politiek is minder geworden. Deels door het ontstaan van de gemeente Binnenmaas, maar ook door de komst van de Senioren Adviesraad.

De leden hebben met hun achterban nagedacht over de toekomst van SGO. De uitkomsten waren overwegend positief. Wel moeten we blijven nadenken over samenwerking, zeker als we één Hoeksche Waard zullen worden. Dus…SGO heeft toekomst! We hopen duidelijk te maken waar we voor staan en mogen in dankbaarheid terugkijken naar de afgelopen 30 jaar.

Het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:                  

Voorzitter:                            Arie Groenendijk                                                    
Secretaris:                            Mieke van Dam-Sleegers
Penningmeester:                  Gerrit Sint Nicolaas
Tweede voorzitter:               Remco Lommers
Algemeen adjunct:               Herman Boudewijns
Fietsplan:                              Leen de Zeeuw
Even Wat Anders:                 Cokkie de Geus                                                          

Het dagelijks bestuur vergaderde het afgelopen jaar 10 keer.
Er werden afspraken gemaakt over de introductie van de SGO-website, we spraken over toetreding van het Repair Café tot onze stichting, die bij nader inzien toch liever zelfstandig wilden blijven.

Mevrouw Trudy Turgut van Zorgwaard, kwam met ons bijpraten over de maaltijden in het verzorgingshuis. Voortaan gaat het personeel met warmhoudbakken langs de deuren met een keuze uit twee maaltijden. De SGO vrijwilligers haakten af vanwege leeftijd of verandering van werkzaamheden.

Er werd gesproken over het opgestarte “burenoverleg”met de huurders van het Dienstencentrum.

Kennis gemaakt met mevrouw Huberts, die als sociaal makelaar zal gaan werken in Binnenmaas. Ze zal een kadertraining organiseren over Dementie.
Gesproken met mevrouw Karin van de Schee, die gestart is als sociaal medewerker bij de gemeente, ze zal werken in de beleidssfeer van het ouderenbeleid.

Ook dit jaar waren we betrokken bij de Kerstfeestviering en het Kerstdiner, in een goede samenwerking tussen Zorgwaard-ASG en  PCOB.

 Het algemeen bestuur.

In het verslagjaar zijn drie vergaderingen gehouden van het Algemeen Bestuur. De Kerken en instellingen geven uitleg over hun werk en er werd gekeken waar samenwerking mogelijk was.
We mochten de vertegenwoordiger van ouderenkoor “Zanglust” feliciteren met het 50 jarig bestaan van hun koor, en de Historische Vereniging met hun nieuwe onderkomen.

Door de vertegenwoordiger van HWwonen worden we elke ver-gadering bijgepraat over de lopende projecten. In de februari vergadering werden jaarverslag en jaarrekening over het afgelopen jaar besproken en goedgekeurd.

Zorgwaard gaf een toelichting over de 8 groepswoningen op Reformatorische Grondslag.

In mei gaf mevrouw Etty Huberts toelichting over haar werkzaamheden bij de Stichting Welzijn. Zij wil graag achter de voordeur komen bij de senioren en zorg met Welzijn verbinden. We wachten het af.

Verder in deze vergadering een duidelijke uitleg - van de heer Theus van der Poel - over Ouderenmishandeling.

In september nam de heer van Zanten afscheid, en stelde de heer van der Worm zich voor als opvolger namens de Zonnebloem.

In deze vergadering was een delegatie van de Alzheimerstichting aanwezig met een presentatie.
Door diverse omstandigheden kon de laatste geplande vergadering van het jaar geen doorgang vinden.

 Het project “Even Wat Anders”
Onze vrijwilligers van “Even Wat Anders” zijn ook het afgelopen jaar, weer present geweest om ouderen wat gezelligheid te bieden. Een praatje, kopje koffie, thee of limonade en enkele keren per jaar wat met elkaar eten zorgen hier voor. Nu Cokkie de Geus in het dagelijks bestuur is vertegenwoordigd worden we elke maand op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. In deze uitgave brengen ze zelf verslag uit.   

Fietsplan.
Met de rolstoelfiets en de duofiets de polder in. Dat was het streven van SGO en de vrijwilligers. Alleen in de zomer? Nee, ook bij kouder weer gaan ze op pad met ouderen uit ons dorp.
Verschillende ouderen melden zichzelf, anderen moeten gevraagd worden. Al met al op de duofiets lekker bewegen en proberen mee te trappen. Op de rolstoelfiets kijken, naar alles wat de natuur te bieden heeft.

Mede door onze sponsoren hebben we deze activiteit kunnen opzetten, die we dan ook van harte willen bedanken.
Ook heel veel dank aan Hartman die nog steeds zorgt voor het onderhoud van de fietsen.

We moeten wel blijven nadenken over oplossingen voor de toekomst, als er nieuwe fietsen moeten worden aangeschaft.

Maaltijdvoorziening.
De bezorging van maaltijden is goed verlopen. We hebben geen echte klachten ontvangen. Bij ziekte of verhindering denken onze vrijwilligers zelf mee over een oplossing.

De aantallen te bezorgen maaltijden is iets verder teruggelopen.

In augustus waren we aanwezig bij een bespreking met de maaltijdenbesturen, hier werd een presentatie gegeven door de maaltijdenleverancier Food Connect.

Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de keuze. De verpakking van de maaltijden zal worden aangepast, zodat groenten, aardappels en vlees apart verwarmd kunnen worden, ook in de oven. We zullen moeten afwachten of er mede hierdoor meer gebruikers zullen komen.

Samenwerking.
Ook in het afgelopen jaar is waar mogelijk, samengewerkt, maar het kan altijd beter. De verkenningen van het afgelopen jaar in diverse gesprekken houden we vast.

Afgesproken is dat elk lid van het Algemeen Bestuur dit blijft bespreken met zijn of haar achterban. We hopen de komende tijd de lijn voor de toekomst wat concreter kunnen uit zetten.

De vrijwilligers.
Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. We hebben gelukkig nog voldoende mensen, die dit mooie werk willen blijven doen. Het is belangrijk met de vrijwilligers in gesprek te blijven. Helaas is het afgelopen jaar één van onze vrijwilligers overleden, we wensen de nabestaanden veel sterkte.

Verder is het een goede gewoonte om één keer per jaar, zo mogelijk met partners, elkaar te ontmoeten tijdens een etentje. Het was deze keer op 19 oktober dat we bij elkaar waren in het Dienstencentrum met ongeveer 80 personen.

We namen deze keer met enkele woorden van dank afscheid van 11 vrijwilligers, die vanwege leeftijd, maar ook, omdat de werkzaamheden in de huidige vorm gingen veranderen. Zij kregen een bosje bloemen om de dankbaarheid te ondersteunen.

Tijdens ons geweldige buffet - gepresenteerd door Nonna - werden we toegesproken door Theus van der Poel namens Zorgwaard. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet, en samenwerking. Ad Verhagen manager keuken van Zorgwaard vertelde op ons verzoek over de toekomstige verbeteringen van de maaltijden.

Na het ijsje en de koffie, naar huis met een pakket. Aan het eind van dit verslag nogmaals dank aan de vrijwilligers, maar ook voor de verkregen subsidie van de Gemeente, en onze sponsoren.

Namens het dagelijks bestuur:

De voorzitter:                                              De secretaris:                

 

 

 

Jaarverslag 2018

 

Secretaris: Leen de Zeeuw   Weegje 1b  3295CT ’s-Gravendeel tel. 078 6733498

Inleiding

Het afgelopen jaar heeft SGO zich weer mogen inzetten voor het ouderenwerk in’s-Gravendeel. Maaltijden, fietsplan en Even Wat Anders hebben hun voortgang gehad, met dank aan de vele vrijwilligers.
Een grote verandering in 2018 was de samenstelling van het bestuur.
Door ziekte van de voorzitter en de secretaris waren beide gedwongen om af te treden. Dit had tot gevolg, dat er een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris moest worden gekozen.
Tot slot hebben we de plannen rond eenwording van de Hoeksche Waard kritisch gevolgd en waar mogelijk meegedacht.

Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur op 31 december 2018 zag er als volgt uit:

Voorzitter:                                  Remco Lommers
2e Voorzitter:                              Richard Baan
Secretaris:                                  Leen de Zeeuw
Penningmeester:                          Gerrit Sint Nicolaas
Algemeen adjunct:                       Herman Boudewijns
Lid:                                           Cokkie de Geus

Het bestuur is in het afgelopen jaar gewijzigd. In de vergadering van februari hebben we wegens gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van onze voorzitter Arie Groenendijk. Jarenlang is hij voorzitter geweest van onze stichting. De 2e voorzitter de heer Remco Lommers bedankte hem voor al het werk wat hij heeft gedaan. Ook onze secretaris Mieke van Dam-Sleegers heeft haar taak wegens gezondheidsredenen moeten beëindigen.
In haar verliezen we iemand, die met heel veel plichtsbesef het secretariaat voor SGO heeft gedaan en altijd klaar stond voor het ouderenwerk in ’s-Gravendeel. In de vergadering van maart hebben wij als bestuur afscheid moeten nemen van haar.

Door het afscheid van bovenstaande bestuursleden is het bestuur als volgt gewijzigd
Remco Lommers is onze nieuwe voorzitter en Leen de Zeeuw is secretaris geworden.
Tevens is toegetreden als 2e voorzitter Richard Baan.

De heer Herman Boudewijns heeft dit kalenderjaar de bijeenkomsten met de andere gebruikers van het dienstencentrum, het burenoverleg, bijgewoond.

Het dagelijks bestuur vergaderde het afgelopen jaar 7 keer. Afgesproken is dat we het aantal vergaderingen terugbrengen naar 6 vergaderingen per jaar.

Ook hebben wij dit jaar overleg gehad met Stichting Bejaarden Sociëteit om samen verder te gaan in één stichting We zijn tot de slotsom gekomen, dat we elkaar kunnen versterken. Als de Hoeksche Waard in 2019 één gemeente wordt zullen we verdere stappen moeten nemen om als één stichting met de gemeente te onderhandelen.

SGO heeft samen met ASG en PCOB met de dodenherdenking op 4 mei een krans gelegd namens de ouderen in ’s-Gravendeel.

In mei dit jaar kreeg ook SGO te maken met de nieuwe AVG wet. Alles op het gebied van persoonsgegevens en website i.v.m.de privacywet is omschreven en vastgelegdOok dit verslagjaar waren wij betrokken bij de Kerstfeestviering en het Kerstdiner, in goede samenwerking met Zorgwaard, PCOB en ASG

Het Algemeen bestuur

In het verslagjaar zijn drie vergaderingen gehouden van het Algemeen Bestuur. De Kerken en instellingen gaven uitleg over hun werk en er werd gekeken waar samenwerking mogelijk was. In de vergadering van februari heeft mevrouw Nanke Hofstra een presentatie gehouden over “Langer thuis wonen”. Als we langer zelfstandig in onze eigen
woning moeten blijven wonen kan de gemeente onder voorwaarden een lening verstrekken. De vergrijzing neemt toe, er is behoefte aan geschikte woningen voor de doelgroep. De provincie moet hierin ook mee willen werken. We willen met elkaar de mensen graag in de Hoeksche Waard houden.

Na deze interessante presentatie heeft Ad Verhagen ons ingelicht over de veranderingen bij “Tafeltje Dekje”. Food Connect, die de maaltijden levert past verbeteringen toe in de kwaliteit en in de verpakking.

De heer G. de Pee van de Hervormde Gemeente neemt na 10 jaar afscheid van het Algemeen Bestuur de heer J.Tuk volgt hem op. Bij Careyn heeft mevr. Meijer een andere functie gekregen. Voortaan zullen de dames Mastenbroek of Lagendijk Careyn vertegenwoordigen. In het Algemeen bestuur is de heer Charles Draak de opvolger van Arie Groenendijk namens de PCOB. Tenslotte zal Richard Baan SBS vertegenwoordigen in de plaats van Piet Heiden.

In de vergadering van mei is het jaarverslag gepresenteerd aan de leden en goedgekeurd.

De vergadering in november had een wat informeler karakter, in het vervolg willen we de gelegenheid geven om onder het genot van een hapje en een drankje beter met elkaar in contact te komen. In deze vergadering gaf de heer J. Robbemond, oud verslaggever van Dortenaar en AD een visie op de “Toekomst van één Gemeente Hoeksche Waard.

Even Wat Anders

De doelstellingen in 2018 waren dezelfde als voorgaande jaren.     

Onze werkzaamheden bestaan uit:
- de gasten afwisseling te brengen in hun dagelijkse bezigheden
- de vereenzaming tegen te gaan
- de betrokkenheid met elkaar te houden.

De bijeenkomsten zijn iedere dinsdag- en donderdagmorgen behalve op feestdagen.
Hoog in het vaandel staat, dat deze bijéénkomsten voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

De werkgroep.

De leden van de werkgroep zijn:
Cokkie de Geus         coördinator.
Janny Sint Nicolaas   notulist.
Sjanie Fortuin             lid.
Cokkie de Geus is lid van het dagelijks bestuur van S.G.O.

De penningmeester van S.G.O, Gerrit Sint Nicolaas beheert de financiën van E.W.A.

De kascommissie 2018.
De afspraak is, dat we de kascontrole bij toerbeurt invulling geven. Dit op volgorde van het alfabet.
Dit jaar waren dat Henny Goedhart en Sonja de Geus.

Voortgang.

De inloopochtenden zijn op dinsdag qua gasten hetzelfde gebleven en op de donderdagmorgen toegenomen.
De eigen bijdrage is € 1,50 per ochtend.
Het aantal gasten neemt met de jaren toe.
We staan ieder jaar met een stand op de lentemarkt, zo ook op de dag van de ouderen, dit alles om onze koffieochtenden te promoten.

Aandacht voor lief en leed wordt verzorgd door onze vrijwilligster Pieta Vermoen.

Zorgboerderij Bonaventura van zorgorganisatie Profila komt nog steeds elke week op donderdag langs, om de door hen zelfgekweekte groenten en fruit aan de man/vrouw te brengen.

E.W.A is voor mensen die nog zelfstandig wonen en ook voor hen die verblijven in Immanuel.

Activiteiten.
De koffieochtend is een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie en een glaasje sap.
Er wordt ondertussen gepraat en de vrijwilligers besteden de nodige aandacht aan de gasten.
Rondom de feestdagen wordt een gezellig samenzijn georganiseerd, is er wat lekkers bij de koffie en een advocaatje met slagroom.

Ook dit jaar waren er weer extra activiteiten.
Met als hoogtepunt ons 10-jarig bestaan.
Op deze dag begonnen we met een gezellig samenzijn voor genodigden, gasten en vrijwilligers.
We waardeerden zeer dat zowel wethouder Mol, de sociaalmakelaar Arjan de Groot, Welzijn Hoeksche Waard en twee bestuursleden van SGO gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging.
Daarna was er een lunch voor gasten en vrijwilligers.
Ook in de pers is er uitgebreid aandacht aan besteed.

Verdere activiteiten waren:
Gezellige ochtend in paassfeer.
Reisje door de Hoeksche waard.
In december vierden we sinterklaas en kerst met elkaar.
Nieuwjaarswensen waren zoals altijd met lekkere oliebollen.

Vrijwilligers.
De groep vrijwilligers bestaat uit 14 personen.
Helaas is ons dit jaar een vrijwilligster ontvallen.
De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van S.G.O
De groep vergaderde dit jaar vier keer.

Financiën
Zie jaarverslag penningmeester.

Tenslotte
Mede door de inzet van onze vrijwilligers was het een zeer geslaagd jaar.

Janny Sint Nicolaas.
Secretaris.

Fietsplan

Het afgelopen is een top jaar geweest voor het fietsplan. We hebben weinig tegenslag gehad en een fantastische zomer. We hebben meer tochten in en rond het dorp kunnen maken en meer kilometers gefietst dan andere jaren.

In de loop van het jaar hebben meerdere mensen een instructie gehad. Sommige om te fietsen met vader of moeder, anderen om met mensen met een beperking op stap te gaan.

De planning doen we net als andere jaren weer via de website en loopt goed.

Financieel gaat het redelijk. Als we nu nieuwe fietsen moeten kopen is de bodem in zicht. We zullen ons moeten beraden de komende tijd hoe we inkomsten gaan genereren.  We hebben enkele reparaties gehad, zoals nieuwe spaken voor het achterwiel van de rolstoelfiets en nieuwe banden voor beide fietsen. De reparaties worden altijd zo snel mogelijk opgelost door Harry Hartman.

Dit jaar waren er ook enkele van onze vrijwilligers, die niet konden fietsen vanwege gezondheidsredenen of door andere persoonlijke redenen.

Ook enkele mensen waar we een goede band mee opgebouwd hadden en wekelijks mee gingen fietsen moesten om gezondheidsredenen stoppen.
Helaas zijn er ook enkele passagiers overleden.

In april zijn we als vrijwilligers weer met veel enthousiasme gaan fietsen, de eerste weken van mei en juni is er wat minder gefietst. Maar vanaf half juni is er gewoon veel gefietst. En met het mooie weer van afgelopen jaar hebben we veel kunnen fietsen regelmatig was het te warm.
De passagiers genieten van ieder rondje in het dorp of daarbuiten en halen dikwijls herinneringen op van vroeger wat tot leuke gesprekken kan leiden

Ook met de mensen van de dagopvang wordt er iedere week gefietst en tevens met de woongroep “Elimhof” onderhouden we leuke contacten.

Wij danken de vrijwilligers, dat zij dit mogelijk hebben gemaakt, zodat onze passagiers een fijne fietstocht hebben kunnen .

Maaltijdvoorziening

Een korte terugblik naar het verleden. In 1986 werden er mede door bemiddeling van de huisartsen door vrijwilligers de eerste maaltijden per fiets rondgebracht. Er kwamen nieuwe afnemers bij, en vanaf 1987 nam SGO deze taak over met subsidie van de gemeente.
Met eigen auto zeven dagen per week warme maaltijden rondbrengen, door weer en wind maar……veel waardering van de gebruikers.

De maaltijden werden door het verzorgingshuis gekookt. Mede door strengere overheidsmaaltijden moesten de prijzen worden verhoogd, en werd er gekozen voor koelvers maaltijden, die met een magnetron werden opgewarmd.

1 mei 2001 werd de eerste door Wethouder Henk van Driel aangeboden.
In 2012 kwamen gesprekken op gang met Vers aan Tafel, meer keuze en drie verschillende prijzen, maar enkelen hadden problemen met het invullen van de keuze.

Er kwamen meer aanbieders o.a. de supermarkten die de maaltijden goedkoper konden aanbieden, en de aantallen liepen terug.

Tijdens de Dag voor de Ouderen in het verslagjaar hebben we met Food Connect die inmiddels samenwerkte met Vers aan Tafel de bezoekers laten proeven, maar het geheel leverde geen nieuwe gebruikers op.

Zodoende hebben we in het verslagjaar met 18 vrijwilligers de overgebleven maaltijden bij de gebruikers bezorgd. Zaterdags wordt ook voor de zondag bezorgd.
De bezorgers proberen, zoveel als mogelijk is, op dezelfde tijd bij de gebruikers te zijn. Bij ziekte vallen ze voor elkaar in.

Sociaal gezien is een praatje of een helpende hand soms ook belangrijk. Tot slot dank aan onze vrijwilligers en aan Zorgwaard voor de samenwerking.

Herman Boudewijns

Samenwerking

Met de Stichting Bejaarden-sociëteit Trefpunt en onze stichting hebben wij dit jaar verdere gesprekken gehad onze wens is om te komen tot één sterke stichting. Het dagelijks bestuur wil ook de samenwerking met de vertegenwoordigers van het algemeen bestuur en hun achterban proberen te intensiveren en waar mogelijk meer met elkaar te organiseren voor de ouderen in ‘s-Gravendeel

De vrijwilligers

Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Velen van hen zijn al wat ouder. We hebben zelfs een maaltijdbezorger van 90+! 

Helaas is er ook één van onze vrijwilligers dit jaar overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

We proberen mee te leven met hen als zij te maken krijgen met ziekte van henzelf of hun partners. Het is een goede gewoonte om één keer per jaar –zo mogelijk met partners- elkaar te ontmoeten tijdens een etentje. In het verslagjaar was dat op 18 oktober.

Tijdens ons geweldige buffet, uit de keuken van restaurant Nonna werden we toegesproken door de heer Nico de pijper namens Zorgwaard. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet en de samenwerking.

Aan het eind van dit verslag nogmaals dank aan alle vrijwilligers en dank aan de gemeente voor de verkregen subsidie, de sponsoren voor hun bijdragen.

Namens het dagelijks bestuur:

Voorzitter:                                                                 Secretaris:

Remco Lommers                                                          Leen de Zeeuw